Loading...
เข้าสู่ระบบ
ระบบติดตามยานพาหนะและบริหารการขนส่งอย่างอย่างครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า ลดมูลค่าการสูญเสียโอกาสในการขนส่งสินค้า
กล้องวงจรปิดติดรถ ด้วยระบบกล้องที่ได้มาตรฐาน ครอบคุมการมองเห็นทุกจุดของรถ พร้อมกล้องที่มีีประสิทธิภาพสูง
ระบบติดตามยานพาหนะและบริหารการขนส่งอย่างอย่างครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า ลดมูลค่าการสูญเสียโอกาสในการขนส่งสินค้า
ระบบติดตามยานพาหนะและบริหารการขนส่งอย่างอย่างครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า ลดมูลค่าการสูญเสียโอกาสในการขนส่งสินค้า
-SuperSpeed GPS (10 Sec)
-GPS ได้รับรองจากกรมขนส่ง
-International GPS
-Transportable Management Sysment(TMS)
บริษัท แอคซิส เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ : 39/6 หมู่ 3 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ : www.axisservice.co.th
อีเมล์ : info@axisservice.co.th
โทรศัพท์ : 053-960802 ,0951343588
Line ID : iD 0951343588
ราคาน้ำมันวันนี้