Loading...
ข่าวสาร&กิจกรรม
ข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบกในการติดตั้ง GPS
 Share on Facebook  Share on Twitter
5 พฤศจิกายน. 2562, 09:38 น. อ่าน: 0

ผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้ขับรถบางราย ที่หลบเลี่ยงการส่งข้อมูลการใช้รถโดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องรบกวนสัญญาณหรือตัดสัญญาณ GPS ทำให้ข้อมูล พิกัด ตำแหน่งเคลื่อนที่ของรถไม่สามารถส่งข้อมูลมายังศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS การกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมายทั้งผู้ขายและผู้ใช้ ผู้ขับรถมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง ไม่ใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 102 (4) ประกอบมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ส่วนผู้ประกอบการขนส่งมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง ไม่จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่ง และไม่ควบคุมกำกับดูแลให้ผู้ขับรถใช้เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 36 ประกอบกับมาตรา 131 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และอาจพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งอีกด้วย

 
-SuperSpeed GPS (10 Sec)
-GPS ได้รับรองจากกรมขนส่ง
-International GPS
-Transportable Management Sysment(TMS)
บริษัท แอคซิส เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ : 39/6 หมู่ 3 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ : www.axisservice.co.th
อีเมล์ : info@axisservice.co.th
โทรศัพท์ : 053-960802 ,0951343588
Line ID : iD 0951343588
ราคาน้ำมันวันนี้